О техническом регламенте ЕАЭС

«О безопасности мяса птицы и продукции его переработки»

На сегодняшний день принят ТР ЕАЭС «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» (ТР ЕАЭС 051/2021). Вступление в силу данного регламента предполагалось на 1 января 2023 года, за исключением вторых абзацев пунктов 21, 57 и 104, которые должны вводиться в действие по мере разработки методов исследований и включаться в перечни стандартов.

Однако, в настоящее время Коллегией Евразийской экономической комиссии установлен переходный период. Срок переходного периода составляет 18 месяцев, до 30 июня 2024 года. В течение этого времени допускается производство и выпуск в обращение продукции по выданным до даты вступления в силу техрегламента документам об оценке соответствия требованиям союзного законодательства, включая техрегламент «О безопасности пищевой продукции».

Также до дня вступления в силу техрегламента на мясо птицы и продукции его переработки предполагается, что совместно со странами ЕАЭС Комиссия подготовит программу по разработке межгосударственных стандартов и перечень продукции, в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение требований техрегламента «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки».

Оценка соответствия по ТР ЕАЭС 051/2021 будет осуществляться в формах декларирования соответствия продукции из мяса птицы (включая полуфабрикаты), ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя птицы и государственной регистрации продукции для детского питания.

Исп. Куралбаева А.Б.

Специалист 1 категории

отдела ПС ПиУ и ЭПТ

вн.1541

«Құс етінің және оны қайта өңдеу өнімдерінің қауіпсіздігі туралы»

ЕАЭО техникалық регламенті туралы

Бүгінгі күні ЕАЭО ТР «Құс етінің және оны қайта өңдеу өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» (ЕАЭО ТР 051/2021) қабылданды. Осы ереженің күшіне енуі 21, 57 және 104-тармақтардың екінші абзацтарын қоспағанда, 2023 жылғы 1 қаңтарда күтілуде, олар зерттеу әдістері әзірленіп, стандарттар тізбелеріне қосылған кезде қолданысқа енгізіледі.

Дегенмен, қазіргі уақытта Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы өтпелі кезеңді белгіледі. Өтпелі кезең 18 ай, 2024 жылдың 30 маусымына дейін. Осы уақыт ішінде Одақ заңнамасының, оның ішінде «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкестігін бағалау жөніндегі техникалық регламент күшіне енген күнге дейін берілген құжаттар бойынша өнімді өндіруге және айналымға енгізуге рұқсат етіледі.

Сондай-ақ, құс еті мен оны қайта өңдеу өнімдеріне қатысты техникалық регламент күшіне енген күнге дейін Комиссия ЕАЭО елдерімен бірлесіп мемлекетаралық стандарттарды және өнімдер тізбесін әзірлеу бағдарламасын дайындайды деп күтілуде. оларға қатысты кедендік рәсімдерге орналастыру кезінде «Құс етінің және оны қайта өңдеу өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарын сақтау.

ЕАЭО ТР 051/2021 бойынша сәйкестікті бағалау құс еті өнімдерінің (соның ішінде жартылай фабрикаттардың) сәйкестігін декларациялау, құс сою өнімдерін ветеринариялық-санитариялық сараптау және балалар тағамына арналған өнімдерді мемлекеттік тіркеу нысанында жүзеге асырылады.

Орын. Куралбаева А.Б.

ӨжҚ СР және ТШТС

бөлімінің 1 санаттағы

маманы

іш.н.1541