К сведению наших клиентов, напоминаем, что Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 27 декабря 2018 года № 934
дополнен приложением 1 в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции РК от 30.06.2021 г. № 438-Н
Қ (введен в действие по истечении десяти календарных дней).

Согласно приложению 1 упомянутого приказа приведена форма заявки на поверку средств измерений. Форма заявки предусмотрена как для юридических, так и физических лиц. В заявке в табличной форме указывается юридический статус заявителя, включающий БИН, полное наименование предприятия, расчетный счет, БИК, номер телефона, Веб-сайт, адрес электронной почты. Указываются сведения о руководителе.

Для физических лиц необходимо указать ИИК, фамилию, имя, отчество, мобильный телефон, адрес электронной почты.

Предоставляются сведения о средстве измерения, включающие наименование средства измерения (СИ), тип СИ, БИН/ИИН пользователя СИ, наименование/Ф.И.О (при наличии) пользователя СИ, адрес пользователя СИ, страна изготовления, год изготовления, количество.

К заявке прилагается эксплуатационная документация.

Подтверждается достоверность представленной информации и дается согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных и иной информации. Заявка заверяется подписью заявителя.

Уважаемые клиенты, надеемся на Ваше понимание и просим при оформлении заявок соблюдать требования правил и приложения 1, предоставляя всю необходимую информацию.

Отдел поверки и метрологических измерений ЮКФ АО «НаЦЭкС»

ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫН ТЕКСЕРУ ҮШІН ӨТІНІМДІ ҚАЛАЙ ДҰРЫС БЕРУ КЕРЕК?

Клиенттеріміздің ақпараты үшін ҚР Сауда және интеграция министрінің 30.06.2021 №438-НҚ (күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығына сәйкес ҚР Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы №934 бұйрығы 1-қосымшамен толықтырылғанын еске саламыз.

Айтылған бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес өлшем құралдарын тексеруге өтініш нысаны берілген. Өтініш нысаны заңды тұлғаларға да, жеке тұлғаларға да ұсынылады. Өтініште кесте түрінде өтініш берушінің құқықтық мәртебесі, оның ішінде БСН, кәсіпорынның толық атауы, ағымдағы шоты, БСК, телефон нөмірі, Веб-сайт, электрондық пошта адресі көрсетіледі. Басшы туралы мәлімет беріледі.

Жеке тұлғалар үшін ЖСҚ, тегі, аты, әкесінің аты, ұялы телефоны, электрондық пошта адресі көрсетілуі қажет.

Өлшеу құралы туралы ақпарат, оның ішінде өлшеу құралының атауы (ӨҚ), ӨҚ түрі, ӨҚ пайдаланушының БСН/ЖСН, ӨҚ пайдаланушының аты-жөні/ФИА (бар болса), ӨҚ пайдаланушысының мекенжайы, өндірілген елі, шығарылған жылы, саны.

Өтінімге пайдаланылатын құжаттама қоса беріледі.

Ұсынылған мәліметтердің шынайылығы расталады және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға, сондай-ақ дербес деректерді және басқа да ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, жүктеп салуға және пайдалануға келісім беріледі. Өтініш өтініш берушінің қолымен куәландырылады.

Құрметті тұтынушылар, сіздердің түсіністікпен қарайды деп үміттенеміз және барлық қажетті ақпаратты бере отырып, өтініштер берген кезде ережелер мен 1-қосымшаның талаптарын орындауыңызды сұраймыз.

«ҰлтССО» АҚ ОҚФ тексеру және метрологиялық өлшемдер бөлімі